top of page

Een aanvraag indienen?

Lees eerst deze toelichting!

Deze toelichting beschrijft de praktische stappen rond aanvragen, toewijzingen, afwijzingen en voorwaarden. De volledige procedure staat in het subsidiereglement.

Onderaan deze toelichting vind je het aanvraagformulier zelf en een voorbeeld aanvraag.

Download het concept-aanvraagformulier hier als je je eerst wilt voorbereiden.

 • Voor wie is het fonds bestemd?
  Het fonds is bestemd voor onafhankelijke journalisten, freelance of in dienstverband, verbonden aan (nieuws)redacties van krant, radio, televisie of online media. Zij kunnen een voorstel indienen bij het fonds met een publicatieverklaring getekend door de eindverantwoordelijke van een nieuwsmedium. Het fonds stimuleert daarnaast ook samenwerking van journalisten aan een onderzoeksvoorstel; de subsidie kan dan over meerdere collega’s worden verdeeld. Een gesubsidieerde productie kan ook verschijnen in meerdere media. In dit geval moeten ook de eindverantwoordelijken van deze media het ingediende voorstel onderschrijven. Voor details zie het subsidiereglement en de statuten.
 • Waarom is het fonds opgericht?
  Het fonds is door vrijwilligers opgericht om de capaciteit en kwaliteit van de journalistieke sector in Suriname te vergroten, via het verlenen van subsidies en via collegiale overdracht van expertise. Zie de statuten en over ons.
 • Welke bedragen keert het fonds uit?
  De SSJS verstrekt subsidie op basis van de benodigde tijdsinvestering, uitgedrukt in projectweken. De subsidie per projectweek is 125 euro. Indien de aanvrager niet over een eurorekening beschikt bij een bank, wordt het bedrag uitgekeerd in SRD volgens de officiële wisselkoers op de dag van uitkering. Per project worden maximaal 6 projectweken vergoed. Onkosten zoals reis-en verblijfkosten kunnen worden vergoed. Voor uitzonderlijke (complexe) aanvragen kan het bestuur afwijkend beslissen. Zie het subsidiereglement en aanvragen.
 • Wanneer kunnen aanvragen worden ingediend?
  Voor aanvragen bestaat geen deadline; ze kunnen doorlopend worden gedaan. Dit kan alleen digitaal op de website (met laptop of desktop; dus niet op je mobiel) met het daartoe bestemde formulier. Besluiten worden doorgaans binnen zes weken of eerder afgewikkeld. Zie aanvragen.
 • Waarop wordt bij beoordeling van de aanvraag gelet?
  Aanvragen worden beoordeeld door het bestuur, onder meer op de vraag of met het project de dagelijkse journalistieke praktijk (zoals dagelijkse nieuwsverslaggeving) wordt overstegen, en of het verwachte nieuwsresultaat van algemeen belang zal zijn. Bij de beoordeling wordt nadrukkelijk gekeken naar de helderheid en haalbaarheid van de onderzoeksvraag. Belangrijk is dat de productie weliswaar gericht moet zijn op het achterhalen van nieuwe feiten of inzichten, maar zeker geen letterlijke ‘onthullingsjournalistiek’ hoeft te zijn. Het onderwerp hoeft ook niet ‘zwaar’ te zijn of vele weken productietijd te vergen. Ook veel dagelijkse, maatschappelijke kwesties - die vaak in een of twee weken kunnen worden uitgezocht - lenen zich voor een onafhankelijk, journalistiek onderzoek naar de feiten en komen voor subsidiëring in aanmerking. Zie het subsidiereglement en aanvragen.
 • Kun je vooraf advies krijgen over (het doen van) een aanvraag?
  Ja, dat kan. Wie vooraf een informeel, niet bindend advies wil over de manier van aanvragen of de (technische) formulering van het onderzoek, kan via het mailadres (mentornetwerk@fonds-ssjs.org) terecht bij de coördinator van het mentoren-netwerk. De coördinator heeft geen relatie met het bestuur, evenmin als de mentoren zelf.
 • Wat is de rol van de mentoren?
  Aanvragers wier aanvraag is goedgekeurd, worden gekoppeld aan een ervaren journalistieke mentor die - op afstand - beschikbaar is als adviseur bij vragen van journalistieke aard. Aanvragers kunnen een voorkeur uitspreken voor een specifieke mentor. Ze beslissen zelf over de mate waarin ze van adviezen gebruik willen maken. Zie mentoren.
 • Wie beheert het fonds?
  De beheerder van het fonds is het bestuur van de Stichting Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in Suriname (SSJS), gevestigd aan de Mathoeralaan 32 in Paramaribo. Bestuursleden doen hun werk als vrijwilliger en worden facilitair ondersteund door Stichting Projekta. Zie bestuur.

Onzeker?
Vraag vrijblijvend advies!

Heb je vragen over de manier van aanvragen of over de formulering van je onderzoek en wil je daarover een informeel, niet bindend advies? Stuur dan een mail aan de coördinator van het mentoren-netwerk. Die staat buiten het beoordelingsproces en heeft geen invloed op toe- of afwijzing. 

bottom of page